Katariina Külalistemaja in Rakvere

Open map
Local time:
21:02:36
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
3, Pikk, 44307, Rakvere, EE Estonia
Contacts phone: +372 322 3943
Website: katariina.ee
Latitude: 59.350037, Longitude: 26.3542911
Larger Map & Directions

Comments 5

 • jaana vridolin

  jaana vridolin

  ::

  On hea toidukoht lõunatamiseks sidrunivesi ja salatid kõrvale on tasuta👍💙💚💛💜

 • Tony Puhakka

  Tony Puhakka

  ::

  Nykyajan majatalo. Päällisin puolin siisti, aamupala ok, yöllä kuului hiukan jumputusta oman ravintolan tiloista. Suihkun vesipaine voisi olla parempi, tuuletin ja TV löytyi huoneesta. Palvelu oli ystävällistä ja suomella tuli toimeen.

 • Tanel Triisa

  Tanel Triisa

  ::

  Lõunapakkumine restoranis oli maitsev ja mõistliku hinnaga. Menüüst leidus sobiv nii lastele kui suurtele.

 • Rando Liiva

  Rando Liiva

  ::

  Veganvalik oli piinlikult haletsusväärne: toorsalat ja grillpulga otsa asetatud paprika ja toore tofu. Jah, t o o r e tofu. Mõistan, et toidukoha teadmised veganismist on pehmelt öeldud kesisevõitu, kuid tooret tofut ei pakuta kliendile, mina hindan kogemust ja see kogemus oli väga halb.

 • Aivar Sikk

  Aivar Sikk

  ::

  Kõik kena,kuni hommikuni,kui kokad tulid(kolistasid akna all,tuba oli hoovipoolse vaatega),siis tuli koristaja hoovi puhastama.Hommikusöök rikkalik ja maitsev,vastuvõtt kiire ja sõbralik,õhtul võimalus all restoranis süüa,juua-õlle sortiment väikene,vaid Alegog toodang....

Nearest Lodging:

Viru County Real Estate Development Ltd.

Pikk 3
lodgingRead More

📑 All categories in Estonia

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4